NGUYÊN TỬ

1. Định nghĩa nguyên tử Rutherford - Bohr :  
     Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất
2. Cấu tạo
- Nguyên tử có cấu tạo rỗng.
      

- Cấu tạo nguyên tử:
   + Hạt nhân ở tâm mang điện tích dương;
   + Electron ở lớp vỏ mang điện tích âm;
   + Electron chuyển động xung quanh hạt nhân như các hành tinh quay quanh Mặt Trời.  
         

   - Bình thường nguyên tử trung hòa về điện => số proton = số electron

  - Khối lượng proton ≃ Khối lượng neutron ≃ 1 amu.
   - Khối lượng electron ≃ 0,00055 amu ≪ 1 amu.
        1 amu = 1,6605.10-24 gam
  - Khối lượng nguyên tử = khối lượng proton + khối lượng neutron + khối lượng electron
                                         ≃ khối lượng proton + khối lượng neutron
                                         = khối lượng hạt nhân
3. Lớp electron
    - Trong nguyên tử, các e chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp từ trong ra ngoài, có một số electron nhất định.
       + Lớp 1: có tối đa 2e, bị hạt nhân hút mạnh nhất.
       + Lớp 2, 3, 4: tối đa 8e, bị hạt nhân hút yếu hơn.