Bài 2 (Chân trời sáng tạo): Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

1. Lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên
  - Vật lí học : Nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.
  - Hoá học : nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.
  - Sinh học : nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.
  - Khoa học Trái Đất : nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.
  - Thiên văn học : nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

Ví dụ:
  - Vật lý học: bay bằng khinh khí cầu, phẫu thuật mắt bằng tia laser…  
  - Hóa học: Dùng axit HF vẽ lên thủy tinh; chữa cháy xăng dầu bằng cát…
  - Sinh học: mô hình trồng nấm tiên tiến, lai tạo giống cây trồng cho năng suất cao…
  - Khoa học Trái Đất: dự báo thời tiết…
  - Thiên văn học: dùng kính thiên văn quan sát các ngôi sao…

2. Vật sống và vật không sống
  - Vật sống có biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.

    + Trao đổi chất và sự chuyển hóa năng lượng: Sinh vật lấy thức ăn, chất dinh dưỡng, nước từ môi trường để tích lũy và chuyển hóa năng lượng nuôi sống cơ thể đồng thời thải chất thải ra môi trường.
    + Sinh trưởng, phát triển: Sinh vật lớn lên, tăng trưởng về kích thước và hình thành các bộ phận mới.
    + Vận động: Sinh vật di chuyển (động vật), trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường,… để sinh trưởng và phát triển.
    + Cảm ứng: Sinh vật phản ứng lại tác động của môi trường.
    + Sinh sản: Sinh vật sinh sản để duy trì nòi giống.

  - Vật không sống là vật không có biểu hiện sống.
    Ví dụ:
       Con ong là vật sống vì con ong có thể trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, có khả năng sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản.
       Than củi là vật không sống vì than củi không thể trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, không có khả năng sinh trưởng, không phát triển, không vận động, không cảm ứng và không sinh sản.

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên 
Câu 1. Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về động vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?
A. Vật lí.                                
B. Hoá học.
C. Sinh học.                                     
D. Khoa học Trái Đất.

Câu 2. Vật sống có những đặc điểm nào?
A. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng          
B. Lớn lên
C. Vận động                                                                 
D. Cả 3 đặc điểm trên


Câu 3. Vật nào sau đây được gọi là vật không sống?
A. Con mèo                  
B. Cây cau
C. Chú chuột                
D. Cái thang

Câu 4. Vật nào sau đây được gọi là vật sống?
A. Xe máy                              
B. Cây hoa hồng
C. Người máy                         
D. Bình đựng nước

Câu 5. Ứng dụng mô hình trồng rau thủy canh liên quan đến lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?
Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 2 (có đáp án): Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)
A. Vật lí.                                
B. Hoá học.
C. Sinh học.                                     
D. Khoa học Trái Đất.

Câu 6. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc khoa học tự nhiên?
A. Vật lí học                 
B. Sinh học
C. Lịch sử                     
D. Hóa học

Câu 7. Lĩnh vực nào sau đây thuộc khoa học tự nhiên?
A. Lịch sử                     
B. Văn học
C. Âm nhạc                   
D. Thiên văn học

Câu 8. Ứng dụng nông dân xử lí đất chua bằng vôi bột liên quan tới lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?
A. Vật lí.                                
B. Hoá học.
C. Sinh học.                                     
D. Khoa học Trái Đất.

Câu 9. Lĩnh Vật lí học nghiên cứu các đối tượng?
A. vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.
B. chất và sự biến đổi của chúng.
C. Trái Đất và bầu khí quyển của nó.
D. quy luật vận độn và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

Câu 10. Thí nghiệm đo lực kéo hộp bút trên mặt bàn thuộc lĩnh vực khoa học nào?
A. Hóa học                   
B. Khoa học Trái Đất
C. Vật lí học                           
D. Thiên văn học


Câu 1.
Đáp án: C
Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về động vật thuộc lĩnh vực: Sinh học. Vì Sinh học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và môi trường.

Câu 2.
Đáp án: D
Vật sống có những đặc điểm: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển (bao gồm lớn lên), vận động, cảm ứng, sinh sản.

Câu 3.
Đáp án: D
- Những vật là vật sống: con mèo, chú chuột, cây cau vì nó mang đặc điểm của vật sống.
- Vật không sống là cái thang vì nó không có khả năng: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển (bao gồm lớn lên), vận động, cảm ứng, sinh sản.

Câu 4.
Đáp án: B
Vật sống là cây hoa hồng vì nó có khả năng: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.
Vật không sống là xe máy, người máy và bình đựng nước vì nó không mang những đặc điểm của vật sống

Câu 5.
Đáp án: C
Ứng dụng mô hình trồng rau thủy canh liên quan đến vật sống thuộc lĩnh vực sinh học.

Câu 6.
Đáp án: C
Lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên là: Vật lí học, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái Đất, Thiên văn học.

Câu 7.
Đáp án: D
Lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên là: Vật lí học, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái Đất, Thiên văn học.

Câu 8.
Đáp án: B
Ứng dụng nông dân xử lí đất chua bằng vôi bột liên quan tới lĩnh vực hóa học.

Câu 9.
Đáp án: A
A – đối tượng thuộc lĩnh vực vật lí học
B – đối tượng thuộc lĩnh vực hóa học
C – đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học Trái Đất
D – đối tượng thuộc lĩnh vực thiên văn học

Câu 10.
Đáp án: C
Thí nghiệm đo lực kéo hộp bút trên mặt bàn thuộc lĩnh vực Vật lí học.