1. Biểu tượng tác động trên đối tượng để

2. Cho biết nhóm hiệu ứng “Emphasis” trong PowerPoint 2010 dùng để:
3. Chế độ View nào giúp ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh khi thiết kế (Slide transitions) ?
4. Cách tạo liên kết trong Powerpoint ta làm như thế nào?
5. Chọn lựa nào trong ứng dụng PowerPoint 2010 dùng để ẩn hiện Slide kết
thúc nền màu đen
6. Chức năng Animations - Timing - Delay trong Powerpoint 2010 dùng để:
7. Chức năng Animations – Timing - Delay dùng để:
8. Chức năng Slide color scheme trong Powerpoint 2010 là gì?
9. Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide, lúc mới trình chiếu chưa thao tác gì cả thì:
10. Khi muốn chèn âm thanh đi kèm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…) trong cửa sổ Animation Pane, bạn sử dụng lựa chọn nào?
11. Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home - Slides - New Slide có ý nghĩa gì ?
12. Khi thiết kế Slide với PowerPoint 2010, muốn thay đổi mẫu nền thiết kế của Slide, ta thực hiện:
13. Khi đang làm việc ở chế độ thiết kế với Powerpoint, muốn thay đổi lại bố cục trình bày (văn bản, hình ảnh, biểu đồ ...) của Slide, ta thực hiện thực hiện :
14. Khi đang thiết kế các Slide trên PowerPoint, muốn trình chiếu, ta thực hiện :
15. Lệnh nào sau đây không khởi động Powerpoint:
16. Khi đang trình chiếu muốn chuyển từ Slide hiện hành đến Slide kế tiếp bạn chọn:
17. Lựa chọn nào không là kiểu của tập tin PowerPoint 2010
18. Lựa chọn nào là sai trong các lựa chọn sau:
19. Một đối tượng trong Powerpoint có thế có bao nhiêu hiệu ứng
20. Muốn áp dụng một hiệu ứng Transition cho tất cả các Slide trong một tập tin trình chiếu bạn chọn: