SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN (Đề gồm có 1 trang) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 2019-2020 Môn: Toán 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề 102 I. UPhần trắc nghiệmU: (5 điểm 10 câu) Câu 1: Cho tập hợp A x Nx   { / 4}. Khi đó tập hợp A bằng với tập hợp: A. [0; 4] B. {0;1;2; 3; 4} C. {0;1;2; 3} D. (0; 4) Câu 2: Cho tập hợp A = [ 2m ; 2m +3 ) và B = − ∪ +∞ ( 5;0] (2; ) . A ⊂ B nếu : A. 5 3 ( ; ) (1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ B. 5 3 [ ; ) (1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ C. 5 3 ( ; ) [1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ D. 5 3 ( ; ] (1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ Câu 3: Cho nữa khoảng A = [ 0 ; 3 ) khi đó A C là: A. (−∞ +∞ ;0 3; )( ) B. (−∞ ∪ +∞ ;0 3; ] [ ) C. (0;2 3; )( +∞) D. (−∞ +∞ ;0 3; )[ ) Câu 4: Tập xác định của hàm số 1 3 y x   là: A. D R   \ { 3} B. D R  \ {3} C. D   (3; ) D. D    \ {1; 3} Câu 5: Xét tính chẵn lẻ của hàm số : 3 yx x = − 2 6 . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng ? A. y là hàm số chẵn B. y là hàm số lẽ C. y là hàm số không có tính chẵn lẻ D. y là hàm vừa chẵn vừa lẻ. Câu 6: Một chiếc cổng hình parabol dạng 1 2 2 y x = − có chiều rộng của cổng vào là 6 m. Hãy tính chiều cao của cổng. A. 9 m B. 7 2 m C. 9 2 m D. 9 4 m Câu 7. Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của 2 với độ chính xác d = 0,001. A. 1,41 B. 1,4 C. 1,414 D. 1,415 Câu 8: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 2   x Rx x , 50 là A.   2 x Rx x , 50 . B.   2 x Rx x , 50 . C.   2 x Rx x , 50 . D.   2 x Rx x , 50 . Câu 9: Mệnh đề nào sau là mệnh đề SAI? A. ∀ ∈n N : n n ≤ 2 B. 2 ∀∈ > x Rx: 0 C. 2 ∃∈ = n Nn n : D. 2 ∃∈ > x Rx x : Câu 10: Cho A  ( 6;1) và B  ( 2; 4]. Khi đó A B  là: A. ( 6; 4]  B. ( 6;1)  C. ( 2; 4]  D. ( 2;1)  II. UPhần tự luậnU: (5 điểm) Câu 1: (3,5 điểm) Cho hàm số: 2 yx x  4 1. a) Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số. b) Tìm m để (P) cắt d: 2 3 5 7 y m   tại hai điểm nằm về một phía của trục tung. Câu 2: (1,5 điểm) Hãy xác định parabol (PR 1R): 2 y ax bx   2 , biết đỉnh I( 2;3) − . ----------------------------------------------- ----------- HẾT --------