SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC UTRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN (Đề gồm có 1 trang) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 2019-2020 Môn: Toán 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề 101 I. UPhần trắc nghiệmU: (5 điểm 10 câu) Câu 1. Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của 3 với độ chính xác d = 0,01. A. 1,7. B. 1,732. C. 1,73. D. 1,731. Câu 2: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 2   x Rx x , 50 là A.   2 x Rx x , 50 . B.   2 x Rx x , 50 . C.   2 x Rx x , 50 . D.   2 x Rx x , 50 . Câu 3: Mệnh đề nào sau là mệnh đề SAI? A. ∀ ∈n N : n n ≤ 2 B. 2 ∃∈ = n Nn n : C. 2 ∀∈ > x Rx: 0 D. 2 ∃∈ > x Rx x : Câu 4: Cho A  ( 6;1) và B  ( 2; 4]. Khi đó A B  là: A. ( 6; 4]  B. ( 6;1)  C. ( 2; 4]  D. ( 2;1)  Câu 5: Cho tập hợp Ax x     { / 1 2}  . Khi đó tập hợp A bằng với tập hợp: A. [ 1;2]  B. {0;1;2} C. { 1; 0;1;2}  D. ( 1;2)  Câu 6: Cho tập hợp E = [ 2m ; 2m +3 ) và F = − ∪ +∞ ( 9;0] (2; ) . E ⊂ F nếu : A. 9 3 ( ; ) (1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ B. 9 3 ( ; ] (1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ C. 9 3 ( ; ) [1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ D. 9 3 [ ; ) (1; ) 2 2 m − − ∈ ∪ +∞ Câu 7: Cho nửa khoảng B = [ -1 ; 4 ) khi đó B C là: A. (−∞ − +∞ ; 1 4; )[ ) B. (−∞ − +∞ ; 1 4; )( ) C. (− +∞ 1;4 4; )( ) D. (−∞ − ∪ +∞ ; 1 4; ] [ ) Câu 8: Tập xác định của hàm số 1 3 y x   là: A. D R  \ {3} B. D   (1; ) \ {3} C. D   (3; ) D. D   \ {1; 3} Câu 9: Xét tính chẵn lẻ của hàm số : 4 2 yx x = − 2 6 . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng ? A. y là hàm số chẵn B. y là hàm số lẽ C. y là hàm số không có tính chẵn lẻ D. y là hàm vừa chẵn vừa lẻ. Câu 10: Một chiếc cổng hình parabol dạng 1 2 2 y x = − có chiều rộng của cổng vào là 8 m. Hãy tính chiều cao của cổng. A. h m = 9 B. h m = 8 C. h m = 7 D. h m = 5 II. UPhần tự luậnU: (5 điểm) Câu 1: (3,5 điểm) Cho hàm số: 2 yxx    4 2 . a) Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số. b) Tìm m để (P) cắt d: 3 2 7 5 y m   tại hai điểm nằm về một phía của trục tung. Câu 2: (1,5 điểm) Hãy xác định parabol (PR 1R): 2 y ax bx   1, biết đỉnh I( 1;2) − . ----------- HẾT ----------