2. THCS NGUYỄN VĂN TRỖI NĂM HỌC 2018 - 2019 Bài 1: Thực hiện phép tính a) 1 5 − 4 15 + 4 5 b)        + −      − 3 2 15 1 : 9 5 22 5 11 1 : 9 5 c) ( ) 3 2 1 3 1 0 : . 2018 3 64 4 6     − − −   d) 8 11 2 4 23 10 .81 8 .25 .9 Bài 2: Tìm x biết a) 4 2 7 3 − =x b) 3 2 5 4 5 8 − + =x c) 1 1 4 2 5 25 x − + = d) 2 4 64 2 x x − = − Bài 3: a) Tìm x,y biết 3x = 7y và x – y = 16 b) Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 3, 2, 5. Biết rằng số học sinh của lớp 7C nhiều hơn 7B là 21 học sinh . Tính số học sinh của mỗi lớp? Bài 4 :Cho ∆ABC có AB < 𝐴𝐶. M là trung điểm BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho M là trung điểm AD. a) Chứng minh: ∆𝐴𝐵𝑀 = ∆𝐷𝐶𝑀 b) Chứng minh: AB // CD c) Từ M kẻ MH vuông góc AB tại H. Trên tia đối của tia HM lấy điểm E sao HM=HE. Chứng minh: AB là tia phân giác của góc MAE. d) Chứng minh: ∆BEA =∆CDM. Bài 5: Bà Năm gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% kì hạn một năm. Hỏi tiền lãi mỗi tháng là bao nhiêu ? --- Hết ---