7. TRƯỜNG THCS CÁT LÁI NĂM HỌC 2018 - 2019 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a/ 3 4 − 1 2 + 1 6 b/ √ 100 9 − ( −1 3 ) 2 . 3 7 + |− 1 4 | c/ 1 7 3 ∶ 5 6 − 7 3 ∶ 5 6 d/ 6 30 .325 2710. 1625 Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết: a/ √ 1 25 − 𝑥 = 7 10 b/ 4 |𝑥 − 1 2 | − 2 3 = 10 3 c/ 3 𝑥−1 − 1 = 80 Bài 3: (2 điểm) a/ Tìm x, y, z biết 2 5 7 x y z = = và x+ 2y – 3z = -36 b/ Cho biết 24 công nhân hoàn thành công việc trong 5 ngày. Hỏi nếu có 30 công nhân thì cần bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc? (năng suất của các công nhân là như nhau). Bài 4: (3 điểm) Cho  ABC có AB < BC. Gọi N là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia NB lấy D sao cho BN = ND a/ Chứng minh:  ANB=  CND. b/ Chứng minh: AB//DC. c/ Kẻ BK ⊥ AC tại K. Trên tia đối của tia KB lấy I sao cho KI = KB. Chứng minh: NI = ND. Bài 5: (0.5 điểm) Một hãng hàng không quy định mỗi hành khách được mang theo 1 valy (không tính cước); mỗi valy không vượt quá 23 kg. Nếu một hành khách mang theo chiếc valy có khối lượng là 50,99 pound (1pound = 0,45359237kg) thì có bị cho là vượt quá quy định về khối lượng hay không? (làm tròn đến hàng đơn vị). - Hết –