PHÒNG GD&ĐT VĂN LÂM

Trường THCS Lương Tài ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

                 MÔN : Toán       Thời gian làm bài : 60 phút


A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu 1: Tỉ số phần trăm của 135 và 200 là:
A.   67,5 % B.   29,8% C.   13,5%          D.   6,75%
Câu 2: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 144 m. Chiều dài bằng   chiều rộng. Tìm chiều dài vườn hoa đó?
A. 90m B. 27m C. 45m D. 54m
Câu 3: Chữ số cần viết vào ô trống của số 17 để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là bao nhiêu?
A. 4 B. 0 C. 7 D. 6
Câu 4: Trong các phân số :   ;   ;   ;    phân số nào nhỏ nhất? 
A.                          B.                           C.              D.  

B: TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1. (1 điểm)      Tính giá trị biểu thức sau:

(32,5 + 28,3   2,7 – 108,91)   2013Câu 2. (1 điểm) Tìm x:
a/ x  -     =  b/   : x  +    =   

Câu 3. (2 điểm) 

T¹i mét kho g¹o, lÇn thø nhÊt ng­êi ta xuÊt ®i 25 tÊn g¹o, lÇn thø hai ng­êi ta xuÊt ®i  20 tÊn g¹o. Sè g¹o cßn l¹i trong kho b»ng 97% sè g¹o cã lóc ®Çu. Hái lóc ®Çu trong kho cã bao nhiªu tÊn g¹o ?


Câu 4. (2 điểm)

Cho tam giác MNQ vuông ở M, có cạnh MN bằng 21cm, MQ bằng 20cm. Điểm K nằm trên cạnh MN sao cho KM bằng 5,25cm. Từ K kẻ đường thẳng song song với MQ cắt cạnh NQ ở E. Tính độ dài đoạn KE?

Câu 5. (1 điểm)    Tính nhanh
 

BiÓu ®iÓm chÊm:

A. Trắc nghiệm: 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
D C A D

B. Tự luận: 

Câu 1. (1 điểm)  
   (32,5 + 28,3   2,7 – 108,91)   2013
= (32,5 +     76,41    – 108,91)   2013
= (     108,91            – 108,91)   2013
= 0   2013
= 0
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

Câu 2: 2 điểm

a/   x  -     =  

           x =             0,5 điểm

           x =                 0,5 điểm

b/   : x  +    =   

               : x =            0,25 điểm

               : x =                0,25 điểm

                     x =         0,25 điểm

                     x =             0,25 điểm


Câu 3: (2 điểm):  

Sè g¹o xuÊt ®i trong hai lÇn lµ:
           25 + 20 = 45 (tÊn)
Sè g¹o xuÊt ®i chiÕm sè phÇn tr¨m sè g¹o ban ®Çu lµ:
          100 - 97 = 3 (%)
Sè g¹o lóc ®Çu trong kho cã lµ:
          45 : 3 X 100 = 1500 (tÊn)
                           §¸p sè: 1500 tÊn 0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
0,5 ®
0,25 ®

Câu 4. (2 điểm): GV tự chia nhỏ thang điểm. 


          N


       K                              E

       M                                   Q - Từ E hạ đường cao EH vuông góc với MN thì độ dài đoạn thẳng EH bằng độ dài đoạn thẳng KM và bằng 5,25cm.
- Diện tích tam giác EMQ là:
       (20 x 5,25) : 2 = 52,5 (cm2)
- Diện tích tam giác MNQ là:
       (20 x 21) : 2 = 210 (cm2)
- Diện tích tam giác EMN là: 
       210 – 52,5 = 157,5 (cm2)
- Độ dài đoạn thẳng KE là:
       157,5 x 2 : 21 = 15 (cm)
                      Đáp số: 15 cm

Câu 5. (1 điểm)    GV tự chia nhỏ thang điểm. 

 
= (1- ) + (1- ) + (1- ) + (1- ) + (1- ) + (1- ) + (1- ) + (1- ) + (1- )
= (1+1+1+1+1+1+1+1+1) – ( + + + + + + + + )
= 9 – ( )
= 9 – (1- )
= 9 – (1 -  )
= 9 -  
=