Đề bài

Câu 1. (5 điểm)

Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột.

 

CO2

Fe2O3

NaOH

Zn

C2H6O

 

khí

rắn

rắn

rắn

lỏng

m

2,2 gam

16 gam

 

 

 

n

 

 

0,2 mol

 

0,5 mol

S

 

 

 

9.1023

 


Câu 2. (5 điểm)

Tính thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm 10 gam khí H2 ; 0,5 mol khí CO2 ; 3.1023 phân tử CO.


Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

 

C02

khí

Fe203

rắn

NaOH

rắn

Zn

rắn

C2H6o

lỏng

m

(gam)

2,2

16

8

97,5

23

n

(mol)

0,05

0,1

0,2

1,5

0,5

S (hạt vi mô)

3.1022

6.1022

12.1022

9.1 1023

3.1023

Câu 2. (5 điểm)

Thể tích của hỗn hợp khí :

Vhh=(102+0,5+3.10236.1023).22,4