ĐỀ SỐ  8)

                 Phòng giáo dục và đào tạo:............................

                                Trường Tiểu học:............................

               Đề kiểm tra định kì lần IV năm học 2014-2015

                                                   Môn : Toán           Lớp 2

Họ và tên :………………………………..

Lớp :………..


Bài 1 : 

a,Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần : 724 , 192 , 853 , 358 , 446

………………………………………………………………………………

b, Điền số thích hợp vào chỗ chấm

235;237;…….;……..;243.                   426;436;…….;……..;……..


Bài 2 : Điền dấu >,<,=

428…….482                596………612

129…….129                215+25…….240Bài 3 : Đặt tính rồi tính

238 + 527                   963-377             125 + 356

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….


Bài 4 : Một trường tiểu học có 561 học sinh . Trong đó số học sinh nam là 277 . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ ?

                                           Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 5: Tìm các số có 2 chữ số . Biết Tổng 2 số là 11 tích là 30 . Tìm 2 số đó

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 6 : Tìm y

a, y + 256 = 123 + 336                       b, y - 112 = 338-221

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………