TRƯỜNG TIỂU HỌC:……………………..

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC: 2014- 2015

    Bài 1: (4đ)


Cho các số Viết dãy tính đúng


    1;  2;  5;  15;  20

 : x             +               =


     1;  2;  3;  12;  17

             :              x                - =    Bài 2: (4đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                   32...          ...89              95... 7...6

                   1...7 56...                   ...21 ..34

                   479 1...6                   3...7                          1000

    

Bài 3:(5đ)

            a) Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số mà có tổng bằng 20 .

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................

            b) Hãy cho biết có bao nhiêu số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 5?

............................................................................................................................................................................................................................................................................


   Bài 4:(3đ)

   Lớp em xếp được 3 hàng còn thữa ra 2 bạn.Tính xem lớp em có bao nhiêu bạn? Biết rằng mỗi hàng xếp được 10 bạn.

Bài giải

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Bài 5:(3đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                                                              ........hình tứ giác

(Lưu ý: Điểm trình bày: 1đ)