ĐỀ 4 Bài 1: Tính a) 200 2 1 2 − 18 + c, 3+ 2 2 + 11−6 2 b) 3 5 2 5 1 2 − + + Bài 2: Cho hai hàm số y = 2x − 2 có đồ thị (d1) và 3 2 1 + − y = x có đồ thị (d2) a) Vẽ hai đồ thị (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ. b) Xác định các hệ số a,b của (d3): y = ax+b (a  0) biết (d3) // (d1) và (d3) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2. Bài 3: Thời gian t ( tính theo giây) từ khi một người bắt đầu nhảy Bungee trên cao cách mặt nước d ( tính bằng m ) đến khi chạm mặt nước được cho bởi công thức: 9,8 3.d t = . a, Một người nhảy Bungee ở vị trí cao cách mặt nước 120m đến khi vừa chạm mặt nước thì mất bao lâu? ( làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân). Một người nhảy Bungee ở vị trí cao cách mặt nước 265m và thực hiện việc nhảy trong thời gian 9 giây thì cách mặt nước là bao xa? ( làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân ). Bài 4: Sự thay đổi nhiệt độ của không khí tùy theo độ cao của địa hình như: cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 0,60C. Gọi y (0C) là nhiệt độ không khí tại khu du lịch Bà Nà Hill có độ cao khoảng 1500m và x (0C) là nhiệt độ không khí tại bãi biển Đà Nẵng gần đấy. a) Hãy lập công thức tính y theo x. b) Khi nhiệt độ tại khu du lịch Bà Nà Hill là 180C thì nhiệt độ biển Đà Nẵng là baonhiêu? Bài 5: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB =2R. Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn (O) sao cho MA < MB. Tiếp tuyến tại M cắt 2 tia tiếp tuyến Ax và By của nửa đường tròn (O) lần lượt tại C,D. a) Chứng minh: 0 90 ˆ COD = và CD = AC + BD b) OC cắt AM tại E, OD cắt MB tại F. Chứng minh: OC ⊥ MA và AC.BD = R2 c) AF và BE cắt nhau tại K. Tính S AKB theo S MOB Bài 6: Tính chiều cao của một tòa nhà (làm tròn đến một chữ số thập phân ). Biết một người có tầm mắt cao 1,5m đứng tại hai điểm A và B cách nhau 30m. Mắt của người đó nhìn thấy tòa nhà với góc nâng lần lượt là 300 và 65