TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
Câu 1. Tính giá trị biểu thức .
1 1)5 20 3 12 5 2 27 5
− +− 2) 125 2 6 2 5 ++ −
9 52 5 3) 10 1 5
− + −
2 2 cot16 4)sin 32 3cos 23 cos58 3cos 67 tan 74
° °+ °− °+ °− °
Câu 2. Giải các phương trình.
a) 4 20 2 5 9 45 6 x xx + − ++ + = .
b) 2 9 6 19 x x − += .
c) 2 12 10 x x −− += .
Câu 3. Cho hai biểu thức
3
4
x A
x
+ = − và 4 1
4 2
B
x x
− = + − − (với x ≥ 0 ; x ≠ 4 ).
a) Tính giá trị của A khi x = 9 .
b) Rút gọn biểu thức B .
c) So sánh A P
B = với 1 khi x > 4 .
Câu 4.
1) Tính chiều cao cột cờ, biết bóng của cột cờ được chiếu bởi ánh sáng của Mặt Trời
xuống đất dài 10,5m và góc tạo bởi tia sáng với mặt đất là 35 45 ° ′
2) Cho tam giác ABC vuông tại A AH , là đường cao .
a) Biết BH cm CH cm = = 3,6 , 6,4 Tính AH AC AB , , và HAC 
b) Qua B kẻ tia Bx AC / / , Tia Bx cắt AH tại K , Chứng minh: AH AK BH BC . . =
c) Kẻ KE AC ⊥ tại E . Chứng minh: 3
5
HE KC = với số đo đã cho ở câu a
d) Gọi I giao điểm câc đường phân giác các góc trong của tam giác ABC . Gọi r là
khoảng cách từ I đến cạnh BC . Chứng minh: 1
3
r
AH
Câu 5. Cho x y, là hai số thực dương thỏa mãn x y + ≥ 3 .
Liên hệ tài liệu word môn toán: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 28 1 P xy 2
x y