ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (ĐỀ 04) Môn: Toán 6 Thời gian làm bài: 90 phút I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu 1. Khi rút gọn phân số 2 4 2.3 8  , ta được kết quả là: A. 5 4 B. 1 4 C. 1 4  D. 5 4  Câu 2. Hai phân số x 16 và 5 8 bằng nhau khi: A. x 10  B. x 10   C. x 5 D. x 6   Câu 3. Phân số có mẫu dương và không bằng phân số 9 11  là: A. 36 44  B. 54 66  C. 18 22  D. 90 99  Câu 4. Cho biết xOy;yOz   là hai góc kề bù và    0 xOy yOz 40 . Ta có: A. xOy 120 ;yOz 60    0 0  B. xOy 130 ;yOz 50    0 0  C. xOy 130 ;yOz 90    0 0  D. xOy 110 ;yOz 70    0 0  II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) Bài 1. (2,5 điểm) 1. Thực hiện phép tính: a)   2 2. 6 24 : 4 14        b) 7 43 9 1 : 1 3 12 2                2. Tính nhanh 5 1 2 23 12 17 22 3 22 17     Bài 2. (2,0 điểm) www.mathx.vn Toán lớp 6 Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 6 a) Tìm x, biết   2 3 14 2 x 1 12 2 .3 :20     b) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 2017 3 2 10 1 ; ; ; ; 2016 31 3 9 5 . Bài 3. (3,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho  0 xOy 20  ,  0 xOz 60  . a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo yOz ? c) Kẻ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo của yOt . Bài 4. (0,5 điểm) Chứng minh phân số 2n 5 2n 3   là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n.