Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 3 ĐỀ SỐ 2 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D: Câu 1. Số liền trước của 70 là: (0,5 điểm) A. 69 B. 68 C. 71 D. 80 Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là: (0,5 điểm) A. 10 B. 90 C. 99 D. 100 Câu 3. Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30 (1 điểm) A. < B. > C. = D. + Bài 4. …… – 35 = 65. Số cần điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm) A. 90 B. 35 C. 100 D. 30 Câu 5. 1 giờ chiều hay ….giờ. Điền vào chỗ chấm? (0,5 điểm) A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? (1 điểm) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 II. TỰ LUẬN (6 điểm) Hoàn thành các bài tập sau: Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) a. 26 + 29 b. 45 + 38 c. 41 – 27 d. 60 – 16 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 8. Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất con bò này cho 43l sữa. Ngày thứ hai nó cho ít hơn ngày thứ nhất 18l sữa. Hỏi ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa? (2 điểm) Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 4 Bài giải ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 9. Tìm x: (1 điểm) x + 17 = 24 45 – x = 19 ………………………… …................................ ………………………… …................................ ………………………… …................................ Câu 10. Viết số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) Hình vẽ bên a. Có ….. tam giác. b. Có ….. tứ giác.