ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN KHỐI 10 THPT GIA ĐỊNH HCM – NĂM HỌC 2019 - 2020

 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT GIA ĐỊNH KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1,0 điểm) Định m để phương trình có nghiệm:        2 5 4 2 m 2m x m 2m m 2m . Câu 2. (1,0 điểm) Định m để hệ phương trình sau vô nghiệm:                  7 4 5 m 1 x 2y 2m m 2x m 1 y m 2 . Câu 3. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau a)     2 2x 3x 135 x 9 . b)      2 2 3 x 39x 384 39x x 374 . c) x 19 20 x 1 x 19 20 x            . Câu 4. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy,cho tam giác ABC có A 10; 3 ,    B 4; 5 ,    C 2;3  . a) Chứng minh tam giác ABC là một tam giác vuông. b) Tìm tọa độ điểm K là hình chiếu của đỉnh C trên cạnh AB. PHẦN RIÊNG A (4 điểm) Câu 5. (2,0 điểm) Tìm m để phương trình:     2 m 2 x 2 m 5 x m 0      có hai nghiệm 1 2 x ;x thỏa   2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 x x 4x .x 9x 9x 10x .x      Câu 6. (2,0 điểm) Cho ABC có AB 5;AC 8;BC 7    .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 2 MA 3MB 0 ; NA 3NC 0 ; 4 PB 3PC 0                . a) Tính AB . AC BA .BC CA . CB         và AP .MN   b) Tính độ dài đoạn NP. PHẦN RIÊNG B (4 điểm) Câu 5. (2,0 điểm) Tìm m để phương trình:     2 m 2 x 2 m 5 x m 0      có hai nghiệm 1 2 x ;x thỏa   2 2 1 2 1 2 4 x x 10x 10x    Câu 6. (2,0 điểm) Cho ABC có AB 5;AC 8;BC 7    .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 2 MA 3MB 0 ; NA 3NC 0 ; 4 PB 3PC 0                . a) Tính AB . AC BA .BC CA . CB         và AM . AN   b) Tính độ dài đoạn AP. PHẦN RIÊNG C (4 điểm) Câu 5. (2,0 điểm) Tìm m để phương trình:     2 m 2 x 2 m 5 x m 0      có hai nghiệm 1 2 x ;x thỏa 2 2 1 2 x x 10   Câu 6. (2,0 điểm) Cho ABC có AB 5;AC 8;BC 7    .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 2 MA 3MB 0 ; NA 3NC 0 ; 4 PB 3PC 0                . a) Tính AB . AC BA .BC CA . CB         và AM . AN   b) Tính độ dài đoạn AP

Nhận xét