ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Toán lớp 7 Năm học 2020 2021 UBND QUẬN BÌNH TÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 UBND QUẬN BÌNH TÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học:20202021 Môn: Toán lớp 7 Ngày kiểm tra: 26/12/2020 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,5 điểm): a) Tính: 5 81 1 6 : 25 3,6. 2 . 1 2 100 3 7           b) Tìm x biết: 1 1 3,5 1,5. 3,2 2 2 3           x c) Tìm a, b biết: a b 2 3   và a + b = – 4. Câu 2 (1 điểm): Một người mua một chiếc điện thoại di động. Sau khi cài hết các ứng dụng cần thiết (chiếm 60%) thì người này thấy máy báo bộ nhớ trong còn lại 6,4 Gb. Hỏi lúc đầu bộ nhớ trong của máy là bao nhiêu Gb? Câu 3 (1 điểm): Một đội công nhân chở vật liệu xây dựng để xây trường. Nếu mỗi chuyến xe chở 2,8 tấn thì phải đi 20 chuyến xe. Nếu mỗi chuyến chở 4 tấn thì phải đi bao nhiêu chuyến? Câu 4 (1 điểm): Ba lớp 7A, 7B, 7C góp tiền nuôi heo đất để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tỉ lệ góp tiền của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8; 9; 10. Biết số tiền đóng góp của lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 50 000 đồng. Tính số tiền nuôi heo đất mỗi lớp đã góp? Câu 5 (1 điểm): 48 công nhân dự định hoàn thành công việc trong 12 ngày. Sau đó vì một số công nhân phải điều động đi làm việc khác, số công nhân còn lại phải hoàn thành công việc trong 36 ngày. Tính số công nhân bị điều đi? Câu 6 (3,5 điểm): Cho  ABC có AB = AC, gọi H là trung điểm của BC. Trên đoạn BH lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. a) Chứng minh:  ABH =  ACH và AH  BC. b) Kẻ DM  BC (M AB), EN  BC (N  tia AC). MN cắt BC tại I. Chứng minh: DM = EN và IM = IN. c) Đường thẳng qua I và vuông góc với MN cắt tia AH tại O. Chứng minh: OC  AN. ---Hết--- ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 7−MÔN TOÁN Câu 1: a) 5 81 1 6 : 25 3,6. 2 . 1 2 100 3 7           5 9 1 6 :5 3,6. 2 . 1 2 10 3 7 1 81 13 2 25 3 187 13 89 50 3 150                    b) 1 1 3,5 1,5. 3,2 2 2 3           x 1 1 35 1,5. 3,2 3,5 2 2 3 6 1 35 35 3,2 :1,5 2 6 9 1 35 31 3,2 2 9 45 31 1 62 : 45 2 45                                x x x x c) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được: a b a b 4 4 2 3 2 3 1           Suy ra: a = – 4.( –2) = 8 ; b = – 4.3 = – 12 0,25đ 0,25đ 0,25đ+0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 2: Bộ nhớ trong lúc đầu của máy là: 6,4 . 100 : (100 – 60) = 16 Gb 1đ Câu 3: Khối lượng vật liệu xây dựng có tổng cộng là: 2,8 . 20 = 56 (tấn) Số chuyến xe cần chở là: 56 : 4 = 14 (chuyến) 0,5đ 0,5đ Câu 4: Gọi x, y, z (đồng) lần lượt là số tiền tiền nuôi heo đất của lớp 7A, 7B, 7C (x, y, z > 0) Theo đề bài, ta có: x y z 8 9 10   và z – x = 50 000 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được: x y z y x 50000 25000 8 9 10 10 8 2        Suy ra: x = 200 000 ; y = 225 000 ; z = 250 000 Vậy: Lớp 7A đóng góp: 200 000 đồng; Lớp 7B đóng góp: 225 000 đồng; Lớp 7C đóng góp: 250 000 đồng. 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 5: Gọi x là số công nhân còn lại để làm việc (x  N* ) Vì số công làm việc và thời gian hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch. 0,25đ Nên: 36.x = 48.12 x = 16 Do đó 16 công nhân hoàn thành công việc trong 36 ngày. Vậy số công nhân chuyển đi là: 48 – 16 = 32 (công nhân) 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 6: a) Xét hai ΔABH và ΔACH ta có: AB = AC (gt) AH là cạnh chung. HB = HC (H là trung điểm của BC) Vậy ΔABH =ΔACH (c-c-c) *) Chứng minh: AH  BC. Vì ΔABH =ΔACH (cmt)  AHB = AHC   Mà   0 AHB AHC 180     0    AHB AHC 90 Vậy AH  BC. b) Chứng minh: DM = EN Xét hai ΔBDM và ΔCEN ta có: BD = CE (gt)   0 BDM CEN 90   DBM ECN   ( DBM ACB   và ACB ECN   ) Vậy ΔBDM=ΔCEN (g-c-g)  DM = EN (2 cạnh tương ứng) *) Chứng minh: IM = IN Xét hai ΔIMD và ΔINE ta có: DM = EN (cmt)   0 MDI NEI 90   0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ M O I B C A E N H D DMI ENI    (2 góc so le trong và DM // EN do cùng vuông góc với BC) Vậy ΔIMD=ΔINE (g-c-g)  IM = IN (2 cạnh tương ứng) c) HS chứng minh: ΔBOH =ΔCOH (c-g-c) BO = CO ΔMOI =ΔNOI (c-g-c) OM = ON Xét hai ΔBOM và ΔCON ta có: BO = CO (cmt) MO = NO (cmt) BM = CN (ΔBDM=ΔCEN ) Vậy ΔBOM =ΔCON (c-c-c)   OBM OCN   (Hai góc tương ứng) (1) Xét hai ΔABO và ΔACO ta có: AB = AC (gt) OA là cạnh chung. OB = OC (ΔBOM =ΔCON ) Vậy ΔABO =ΔACO (c-c-c)   OBA OCA   (Hai góc tương ứng) (2) Từ (1) và (2)   OCN OCA   Mà: OCN OCA 180 OCN OCA 90        0 0   Suy ra: OC  AN. 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Người ra đề DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO Trần Huệ Mẫn Phạm Thị Thanh Vân 

Nhận xét