ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN KHỐI 11 THPT GIA ĐỊNH HCM – NĂM HỌC 2019 - 2020

 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT GIA ĐỊNH KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa biến x của khai triển 20 3 7 1 2x 2x          x 0  Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình, ẩn n thuộc tập hợp số tự nhiên: 4 5 6 C C 3C n n n 1   Câu 3. (4,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang,đáy lớn AB 2CD  .Gọi M là trung điểm SA và O là giao điểm AC với BD . a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Tìm giao điểm Q của MB với mp(SCD). c) Tìm thiết diện của mp(MCD) với hình chóp S.ABCD. Chứng minh:thiết diện là một hình bình hành. d) Gọi I là giao điểm của CM với SO và K là giao điểm của SD với BI. Chứng minh: SB song song mp(AKC). PHẦN RIÊNG A (4 điểm) (11CT-11CL-11CH-11Ctin) Câu 4. (1,0 điểm) Tính: 2 2 3 3 4 4 5 5 89 89 90 90 A 2 C 2 C 2 C 2 C ....... 2 C 2 C 90 90 90 90 90 90        Câu 5. (1,5 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa 10 x của khai triển:   2 20 3 1 x 1 x x           x 0  Câu 6. (1,5 điểm) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được chọn từ các chữ số 1;2;3;4;5;6 .Xác định số phần tử của S. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho 9. PHẦN RIÊNG B (4 điểm) (11A1-11A2-11A3.1-11A4.1-11A5.1-11A6.1-11A7.1-11B1-11B2- 11AT.1) Câu 4. (1,0 điểm) Tính: 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 B C 2C 2 C 2 C 2 C 2 C ....... 2 C 2 C          Câu 5. (1,5 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa 10 x của khai triển:   2 20 3 1 x 1 x x           x 0  . Câu 6. (1,5 điểm) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được chọn từ các chữ số 1;2;3;4;5;6 .Xác định số phần tử của S. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để số được chọn là số chẵn. PHẦN RIÊNG C (4 điểm) (11CA-11CV-11D1-11D2-11D3) Câu 4. (1,0 điểm) Tính: 0 1 2 3 4 5 6 89 90 D C C C C C C C ....... C C 90 90 90 90 90 90 90 90 90           Câu 5. (1,5 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa 10 x của khai triển    2 3 2

Nhận xét