Đề bài

Bài 1. Tìm điều kiện để mỗi biểu thức sau có nghĩa :

a. A=2x3 

b. 1xy


Bài 2. Tính : C=1146+11+46 


Bài 3. Rút gọn biểu thức : P=xyyxxy.xx+yyxxy+y(x0;y0;xy)


Bài 4. Tìm x, biết : x22x+4=x+2


Bài 5. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : Q=1x24x+5LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng A xác định khi A0

Lời giải chi tiết:

a. A có nghĩa 2x30x3>0x>3 

b. B có nghĩa {x0y0xy0{x0y0xy

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng A2=|A|

Lời giải chi tiết:

Ta có:  

C=1146+11+46

=82.22.3+3+8+2.22.3+3

=(223)2+(22+3)2=|223|+|22+3|=223+22+3=42

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng a3+b3=(a+b)(a2ab+b2)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

P=xyyxxy.xx+yyxxy+y 

=x.x.yy.y.xxy.(x)3+(y)3xxy+y

=xy(xy)xy.(x+y)(xxy+y)xxy+y=xy.(x+y)=xy+yx

LG bài 4

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

f(x)=g(x){g(x)0f(x)=(g(x))2

Lời giải chi tiết:

Ta có:  

x22x+4=x+2{x+20x22x+4=x2+4x+4{x26x=0x=0

LG bài 5

Phương pháp giải:

Sử dụng (xa)2+bb với a,b0

Lời giải chi tiết:

Ta có: x24x+5=x24x+4+1=(x2)2+11 với mọi x (vì (x2)20 với mọi x)

1x24x+51

Vậy giá trị lớn nhất của Q bằng 1, đạt được khi x2=0 hay x=2.