Đề bài

Bài 1. Rút gọn :

A=(6+10).415

B=3+232323+2+868321


Bài 2. Tính : Q=2+221+2221


Bài 3. Tìm x, biết : 

a. (2x)(1+x)=x+5

b. x2+2x3+3=3+x 


Bài 4. Cho A=1x+x11xx1xxx1x

a. Rút gọn biểu thức A

b. Tìm giá trị của x để A>0.LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng A2=|A| 

Lời giải chi tiết:

A=(6+10).415=2(3+5).415=(3+5).8215=(3+5).(35)2=(3+5).|35|=(3+5).(53)(Vì 3<5)=(5)2(3)2=53=2 

B=3+232323+2+868321=(3+2)2(32)(3+2)(32)2(32)(3+2)+83(21)21=3+43+4(343+4)(3)222+83=3+43+43+43434+83=831+83=83+83=0

LG bài 2

Phương pháp giải:

Biến đổi để sử dụng A2=|A| 

Lời giải chi tiết:

Q=2+221+2221=(21)+221+1+(21)221+1=(21+1)2+(211)2=|21+1|+|211|=21+1+121=2(Vì 21<1)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Đưa về dạng:

f(x)=a(a0)f(x)=a2

Lời giải chi tiết:

a. Điều kiện: x0

(2x)(1+x)=x+52+2xxx=x+5x=52x=(52)2x=9450(nhận)

Vậy x=945

b. 

x2+2x3+3=3+x(x+3)2=3+x|x+3|=3+xx+30x3

Vậy x3

LG bài 4

Phương pháp giải:

Quy đồng và rút gọn A

Lưu ý A2>0A0

Lời giải chi tiết:

a. Điều kiện để biểu thức A có nghĩa :

{x0x10xx101x0x>1A=1x+x11xx1xxx1x=xx1(x+x1)(xx1)x+x1(xx1)(x+x1)x(x1)1x=xx1(x+x1)(x+x1)(xx1)+x(x1)x1=xx1xx1x(x1)+x=2x11+x=2x1+x=(x11)2

b.  A>0(x11)2>0{x>1x110{x>1x2

Vậy để A>0 thì x>1 và