Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.


Câu 2 (3 điểm): Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.


Câu 3 (4 điểm): Phân tích 7,8 gam một hợp chất hữu cơ người ta thu được 13,44 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức đơn giản nhất.

b) Tìm công thức phân tử biết rằng ở điều kiện tiêu chuẩn 1 lít hơi chất này cân được 3,482 gam.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)
Lời giải chi tiết

Câu 1:

Tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.

Cho hỗn hợp tác dụng với NaOH (dư)

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O

Chưng cất để ngưng tụ hơi rượu. Bã rắn cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

2CH3COONa + H2SO4  2CH3COOH + Na2SO4

Chưng cất để lấy axit axetic.

(Cách thức thực hiện 1 điểm, phương pháp 2 điểm)

Câu 2:

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O (H2SO4 đặc, t0)

Rượu etylic dư, nếu phản ứng hoàn toàn thì số mol este là 0,1 mol.

Hiệu suất phản ứng là: =0,050,1.100%=50%.

Câu 3:

a) Công thức đơn giản nhất:

mC=13,44.1222,4=7,2gammH=5,49=0,6gammO=7,8(7,2+0,6)=0nC:nH=7,212:0,6=1:1

 Công thức đơn giản nhất: CH

b) Công thức phân tử: M = 3,482.22,4 = 78

(CH)n  M = 13n = 78  n = 6. Ta có CTPT là: C6H6.