PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐỀ CHÍNH THỨC (đề kiểm tra gồm 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN KIỂM TRA: TOÁN LỚP 6 Ngày kiểm tra: 13 / 12 / 2019 Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) 17.59 17.41 200   b)   7 5 2 5 : 5 80 – 2. 3 1       c)  – 5 + – 3 .3 40     Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x: a) 12 x 4 3      b) x 1 2 3 2   Câu 3. (1 điểm) Tìm ƯCLN(72, 96, 48) Câu 4. (1,5 điểm) Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, nhà trường đã phát động học sinh quyên góp sách giáo khoa ủng hộ các bạn học sinh miền Trung bị mưa lũ. Kết quả số sách thu được khoảng từ 2000 đến 2500 cuốn. Khi xếp thành từng bó, mỗi bó 25, 30 hay 40 cuốn thì đều vừa đủ bó. Tính số sách nhà trường đã quyên góp được? Câu 5. (1 điểm) Bạn An sau khi đọc đề kiểm tra được cho như sau: “Vẽ ba điểm M, N và P thỏa: MN = 5cm, MP = 3cm và NP = 2cm.” Bạn An đã đo và vẽ hình bên dưới. Em hãy giải thích xem bạn An vẽ đúng hay sai. Nếu An vẽ sai, em hãy vẽ lại cho đúng. Câu 6. (2,5 điểm) Trên tia Ox lấy điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 5 cm. a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) Tính độ dài đoạn thẳng MN. c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OM, K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng IK. …………. HẾT ……….. 3 cm 5 cm 2 cm P M N HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN TOÁN KHỐI LỚP 6 Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) 17.59 17.41 200 17. 59 41 200 17.100 200 1500           0,25đ x3 b)     7 5 2 5 : 5 80 – 2. 3 1 25 80 2.10 25 60 85             0,25đ x3 c)  – 5 + – 3 .3 40 8 .3 40 8.3 40 24 40 64             0,25đ x4 Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x: a) 12 x 4 3      x 4 12 3     0,25đ x 4 9   x 9 4   0,25đ x 5  0,25đ b) x 1 2 32   x 2 .2 32  0,25đ x 2 16  0,25đ x 4 2 2  x 4  0,25đ Câu 3. (1 điểm) Tìm ƯCLN(72, 96, 48) 72 = 23 .32 ; 96 = 25 .3 ; 48 = 24 .3 0,5đ ƯCLN(72, 96, 48) = 23 .3 = 24 0,5đ Câu 4. (1,5 điểm) Số sách khi sếp thành từng bó, mỗi bó 25, 30, 40 cuốn thì đều vừa đủ bó nên số sách là bội chung của 25, 30 và 40. 0,25đ 25 = 52 ; 30 = 2.3.5 ; 40 = 23 .5 BCNN(25, 30, 40) = 23 .3.52 = 600 0,5đ BC(25, 30, 40) = B(600) = {0; 600; 1200; 1800; 2400; 3000; ...} 0,5đ Vì số sách trong khoảng từ 2000 đến 2500 nên số sách nhà trường đã quyên góp được là 2400 cuốn 0,25đ Câu 5. (1 điểm) Do MN = 5cm, MP = 3cm, NP = 2cm Suy ra: MP + PN = MN ( 3cm + 2cm =5cm) 0,25đ 3 cm 5 cm 2 cm P M N Nên điểm P phải nằm giữa hai điểm M và N 0,25đ Vậy bạn An đã vẽ hình sai 0,25đ Học sinh vẽ lại hình đúng: 0,25đ Câu 6. (2,5 điểm) a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Ta có : Các điểm M và N cùng thuộc tia Ox và OM < ON (3 cm < 5cm) Nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N. 0,5đ b) Tính độ dài đoạn thẳng MN. Vì điểm M nằm giữa hai điểm O và N Nên ta có: OM + MN = ON 0,5đ MN = ON – OM = 5cm – 3cm = 2cm 0,25đ+0,25đ c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OM, K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng IK. Vì I là trung điểm của OM nên OM 3 IM 1,5 2 2    cm 0,25đ Vì K là trung điểm của MN nên MN 2 MK 1 2 2    cm 0,25đ Vì điểm M nằm giữa hai điểm I và K Nên IK = IM + MK = 1,5cm +1cm = 2,5cm 0,5đ Nếu học sinh có cách giải khác, Thầy (Cô) dựa vào biểu điểm trên để chấm. x O I M K N