Đề số 1 Thứ:….ngày … tháng 10 năm 2018

Trường : THCS ......................................................                                                                                                        Họ và tên : ................................................................                                                                  Lớp : 7.....                                                                                                                                                      

Điểm A. TRẮC NGHIỆM. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau. 

 Câu 1. Vật không phải nguồn sáng là

A. ngọn nến đang cháy. B. vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.

C. Mặt trời. D. đèn ống đang sáng.


Câu  2. Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà

A. các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

B. các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

C. các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.

D. các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.


Câu 3 khi chiếu vào gương cầu lõm là chùm sáng song song ta thu được chùm phản xạ là chùm?:

A. Chùm song song B. Chùm phân kỳ

C. Chùm hội tụ D. Không thu được chùm phản xạ


Câu 4. Khi đặt vật gÇn sát gương cầu lõm thì ảnh của vật là :

A.  Anh thật bằng vật. B.  Anh ảo bé hơn vật.

C.  Anh ảo bằng vật. D.  Anh ảo lớn hơn vật .


Câu 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật B. Ảnh ảo lớn hơn vật

C. Ảnh thật nhỏ hơn vật D. Ảnh thật lớn hơn vật


Câu 6. Biết góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là  600. Góc tới là:

           A.   600 B.  450 C.   300 D.  150


Câu 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là 

A. Ảnh ảo, hứng được trên màn và lớn bằng vật.

B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và lớn bằng vật.

D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.


 Câu 8. Người ta dùng gương cầu lồi làm gương chiếu hậu của ô tô vì:

A. Ảnh quan sát được nhỏ hơn vật. B. Ảnh trong gương gần mắt hơn.

C. Nhìn rõ vật hơn. D. Vùng quan sát được rộng hơn.


    B. TỰ LUẬN: 

    Câu 1. (1,5 điểm): Phát biểu Định luật phản xạ ánh sáng ?

  Câu 2. (2 điểm): Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng có gì giống nhau và khác nhau so với tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi.?

 Câu 3. (2,5 điểm): Cho tia tới SI hợp với gương một góc   = 400 .

a)  Vẽ tia phản xạ IR.

b) Tính góc phả xạ  i’ ?