ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (ĐỀ 05) Môn: Toán 6 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. (3,0 điểm) Tính a) 2        47.69 31.( 47) ( 155) 5.( 3) b) 27 5 4 16 1 23 21 23 21 2      c) 8 1 2 1 7 . . 9 9 9 9 9    Bài 2. (3,0 điểm) Tìm x a) 3 (17 x) 289 (36 289)      b) 3 17 17 x 10 12 20    c) x 7 11 20 12 30   Bài 3. (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy 30 ,xOz 105    0 0  . a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo yOz ? c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz có là tia phân giác của aOy  không? Vì sao? Bài 4. (1,0 điểm) Cho 1 1 1 1 A ... .2.3.4...98 1 2 3 98            Chứng minh rằng A chia hết cho 99