Đề 6. Trường Quốc Tế Á Châu – TPHCM Bài 1: Thực hiện phép tính. (4 điểm) a) 1 2 5 2 3 6 − + b) 3 7 3 16 3 5 5 9 5 9 5 9c. 2014 19 60 1955 3 .8 6 .3 d. 1 2 8 1 2 8 3 5 2 4 2 3 19 2 3 19     + ⋅ − + ⋅         Bài 2: Tìm x, Biết. (5 điểm) a) 5 3 2 4 x + = b) 4 1 3 5 3 2 − =x c) 1 3 1 2 2 4 5 x − = + d) 3 3 2 5 7 5 2 x x x + − = − e. 1 5 5 150 x x+ + = Bài 3: Tính tổng sau: (1 điểm) 3 3 3 3 ... 11.16 16.21 21.26 61.66