Đề 18.THCS Chu Văn An, quận 1, TPHCM Bài 1: (3 điểm) Tính hợp lý và phân tích kết quả đó ra thừa số nguyên tố: a) ( ) 0 2016 2 4 2016 1 . 3 .3 2 :8 + − b) 2 2 25.29 5 .2 .15 11.25 + +Bài 2: (3 điểm)

Tìm x , biết:

a) 124⋮x và 2 32 ≤ <x .

b) x⋮15, x⋮20 và x nhỏ nhất.

c) Tìm ƯCLN(12,20,32).

Bài 3: (2 điểm)

Tổng số cây cần trồng của một khu vườn khoảng từ 420 đến 535 cây.

Khi trồng mỗi hàng 11 cây hoặc 12 cây thì đều dư 3 cây. Tính số cây

cần trồng của khu vườn đó.

Bài 4: (2 điểm): Tìm n∈ℕ sao cho 15 3 ⋮(n − ).