Đề 19.Quốc tế Á Châu, quận 1, TPHCM

Bài 1: (2điểm)

Trong các số sau: 312; 450; 813; 685

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?

c) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ?

d) Số nào chia hết cho cả 2;3;5 và 9 ?

Bài 2: (3điểm) Tìm các số tự nhiên x , biết:

a) x⋮4 ; x⋮9 ; x⋮36 và 140 200 < <x .

b) 20⋮x .

c) 15 2 ⋮( x − ).

Bài 3: (2điểm) Cho a = 24 ; b = 84 ; c =180 .

a) Tìm ƯCLN (a, b, c) b) BCNN (b, c)

Bài 4: (2điểm)

Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400 em,

khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa ra 5 học sinh.Tính số học

sinh khối 6.

Bài 5: (1điểm)

Cho 2 3 4 49 100 A = + + + + + + 4 4 4 4 4 4 … . Tìm số dư khi chia A cho 5