The Windows update prank can easily trick someone when opened in full screen. It looks and acts like a real install page.

Giaovienvietnam.com A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất Câu 1: Môṭ bóng đèn có ghi (6V- 0,5A) được mắc vào 2 điểm có hiêụ điêṇ thế 6V. Hãy cho biết đô ̣sáng của bóng đèn như thế nào? A. Đèn sáng bình thường. C. Đèn sáng yếu hơn bình thường B. Đèn sáng mạnh hơn bình thường. D.Không thể xác định được. Câu 2: Ba điêṇ trở R1= 6 và R2= 4 mắc nối tiếp vào giữa hai điểm có hiêụ điêṇ thế 12V. Điêṇ trở tương đương và cường đô ̣dòng điêṇ trong mạch lần lượt bằng: Câu 3: Ba điêṇ trở giống nhau mắc nối tiếp vào môṭ hiêụ điêṇ thế không đổi. Nếu chuyển sang cùng mắc song song thì cường đô ̣dòng điêṇ trong mạch chính thay đổi thế nào ? A. Giảm 3 lần. B.Giảm 9 lần. C. Tăng 3 lần. D.Tăng 9 lần. Câu 4: Khi đăṭ hiêụ điêṇ thế 4,2V vào hai đầu môṭ dây dẫn thì dòng điêṇ chạy qua dây dẫn này có cường đô ̣0,3A. Nếu tăng cho hiêụ điêṇ thế này thêm 6,3V nữa thì dòng điêṇ chạy qua dây dẫn có cường đô ̣là: A. 0,2A. B. 0,75A. C. 0,9A. D. 0,6A. Câu 5: Đặt vào hai đầu điêṇ trở R1= 10 một hiêụ điêṇ thế U1= 6V. thì cường đô ̣dòng điêṇ chạy qua điêṇ trở là A. 60A. B. 12A. C. 9A. D. 0,6A. Câu 6: Xét các dây dẫn được làm từ cùng môṭ loại vâṭ liêụ , nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diêṇ giảm đi 2 lần thì điêṇ trở của dây dẫn: B. TỰ LUẬN (7 điểm) . Câu 1. (3 điểm) Cho R1 = 10Ω mắc song song với R2 = 15Ω vào hai điểm M,N có hiệu điện thế không đổi U=12V . a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương của mạch b. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở, công suất trên mỗi điện trở. PHÒNG GD&ĐT……. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2020-2021 MÔN THI: VẬT LÝ 9 Thời gian làm bài: 45 phút A. 6 và 2A B. 2,4 và 3A. C .10 và 1,2A. D. 10 và 1,25A. A. Tăng gấp 6 lần B. Giảm đi 6 lần C. Tăng gấp 1,5 lần D. Giảm đi 1,5 lần. Giaovienvietnam.com c. Mắc thêm R3 = 4Ω nối tiếp với đoạn mạch R1 //R2 vào hai điểm MN tính điện trở của cả mạch và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở lúc này. Câu 2. (4 điểm) Môṭ bếp điêṇ có ghi 220V- 1000W được sử dụng với hiêụ điêṇ thế 220V để đun sôi 2,5l nước từ nhiêṭ đô ̣ban đầu là 20 0C thì mất môṭ thời gian là 15 phút. (Biết nhiêṭ dung riêng của nước là 4200J/kg.K) a. Tính điêṇ trở của bếp điêṇ . b. Tính hiêụ suất của bếp c. Dây đốt nóng của bếp được làm bằng nikenli tiết diện 0,02mm2 điện trở suất p = 0,4.10 -6Ωm. Tính chiều dài của dây đốt nóng. d. Nếu mỗi ngày đun sôi 5l nước với các điều kiêṇ như nêu trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điêṇ cho viêc̣ đun nước dùng bếp điện này. Cho rằng giá mỗi kw.h là 1500đ. ___________Hết____________ Giaovienvietnam.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI I. Trắc nghiêṃ II. Tự luâṇ Câu 7 Câu 8: 1 2 3 4 5 6 A C D B D A Tóm tắt đúng đủ 0.5đ a. vẽ đúng sơ đồ 0,25đ áp dụng ct:Rtđ=R1 .R2 /R1+R2 0,25đ Tính được Rtđ =6Ω 0,25đ b. áp dụng ct I=U/R 0,25đ =>I1=U/R1 =>I1 =1.2(A) 0,25đ => I2=U/R2 0 Tính được I2 =0,8(A) 0,25đ c. Tính được RMN=R12+R3=6+4=10Ω 0.25đ Tính được I=I1=I12=U/RMN=12/10=1,2(A) 0,25đ + U12=I12 .R12=1,2.6=7,2v I1 ’=U12 /R1=7,2/10=o,72A 02.5đ I2 ’=U12 /R2=7,2/15=0,48A 02.5đ tóm tắt đúng đủ 0,5đ Vì U = Uđm=220V nên P =P đm = 1000(w) 0,25đ a. Từ ct P = U2 /R => R = U2 /P 0,25đ Thay số tính được R= 48,4(Ω) 0,25đ b. tính nhiệt lượng có ích Qi = m.c.∆t 0,25đ Thay số tính Qi = 2,5.4200.80 =840000(J) 0,25đ Tính nhiết lượng toàn phần : Qtp= I 2 .R.t = P.t 0,25đ Qtp = 1000.900=900000(J) 0,25đ Tính được hiệu suất H = Qi /Qtp 0,25đ Thay số tính được H = 93% 0,25đ Giaovienvietnam.com c. từ ct : R = p.l /s =>l =R.s/p 0,25đ Thay số tính đúng được kết quả l = 2.42(m) 0,25đ tính điện năng tiêu thụ trong một tháng từ ct : A = P .t 0,25đ Thay số tính được A = 15Kw.h 0,25đ tiền điện phải trả = 15. 1500=22500đ 0,25đ Chú ý: học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.