Đề 17.THCS Đồng Khởi, quận 1, TPHCM Bài 1: (1,5đ) Trong các số sau: 6951; 1364; 3915; 6750; 2016; 7865; 8637 a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5. b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2. c) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. d) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9. Bài 2: (1,5đ) Tım sô ̀ ́ tư nhiên ̣ x, biết: a) x B ∈ (12) và 0 50 < < x . b) 30⋮ x và 6 15 ≤ < x . Bài 3: (3đ) Cho a = 24 , b = 48 , c =180 . a) Tım ̀ ƯCLN (a, b, c). b) Tım BCNN ( ̀ a, b). Bài 4: (3đ) Số hoc sinh khô ̣ ́i 6 của trường trong khoảng từ 200 đến 400. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 1 học sinh. Tınh sô ́ ́ hoc sinh khô ̣ ́i 6 ? Bài 5: (1đ) Tìm x ∈ℕ sao cho 18 5 ⋮( x − ) .