Đề 13.THCS Nguyễn Du, quận 1, TPHCM Bài 1 (2đ) Cho a = 35; b =105; c = 280 . a) Tìm ƯCLN(a, b, c) Tìm BCNN(a, b). Bài 2 (2đ): Tìm các số tự nhiên x, biết 90 chia hết cho x và 10 20 ≤ ≤ x . Bài 3 (2đ): Tìm x ∈ℕ , biết: a) 0 3.5 10 74 − = x b) ( )5 3 2 232 3 2 2 .5 − + = x Bài 4 (3đ): Có 100 quyển vở, 90 bút chì, 50 bút bi được chia thành các phần thưởng giống nhau, mỗi phần thưởng gồm cả ba loại. Nhưng sau khi chia, còn thừa 4 quyển vở, 18 bút chì, 2 bút bi không thể chia đều vào các phần thưởng. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng ? Bài 5 (1đ): Cho hai số a, b nguyên tố cùng nhau. Chứng tỏ rằng: a + b và a.b của chúng cũng là hai số nguyên tố cùng nhau.