Đề 14.THCS Đức Trí, quận 1, TPHCM Câu 1. (3,0 điểm): Tım ̀ x biết a) 189 2. 93 25 − − = ( x) b) 35⋮ x. Câu 2. (3,0 điểm): Tım: ̀ a) ƯCLN(48, 72, 240) b) BCNN(18, 24, 30) Câu 3. (3,5 điểm): Số hoc sinh khô ̣ ́i 6 của môt tr ̣ ường Trung hoc c ̣ ơ sở trong khoảng 300 đến 400 hoc sinh. Nê ̣ ́u xếp mỗi hàng 6 hoc sinh, 8 ho ̣ c sinh ho ̣ ăc 10  hoc sinh thı ̣ ̀đều vừa đủ. Hỏi số hoc sinh khô ̣ ́i 6 của trường đó là bao nhiêu hoc sinh. ̣ Câu 4. (0,5 điểm): Tım ̀ n biết: 8 3 ⋮n −