Đề 24. THCS Võ Trường Toản, quận 1, TPHCM Bài 1 (2đ ) a) Tìm một số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho cả 2, 5 và 9. b) Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9. Bài 2 (3đ ) a) Cho M a b c = + + 114 21 0 3 50 . Hãy tìm bộ ba hệ số a, b, c để M chia hết cho cả 5 và 6. b) Cho 2 3 4 9 10 P = + + + + + + 4 4 4 4 4 4 … . P có chia hết 10 không ? Vì sao ? c) Cho a = 42 ; b =120 ; c = 36 . Hỏi BCNN (a, b, c) lớn gấp mấy lần ƯCLN(a, b, c) ? Bài 3 (3đ ) Trong thư viện có 1 số bút dùng để phát phần thưởng, khoảng từ 153 đến 200 cây. Người ta đem xếp chúng thành từng bó 5 bút, 12 bút hay 20 bút thì đều dư 2 cây bút. Vậy, hỏi có bao nhiêu bút tất cả ? Bài 4(2đ) Tìm x sao cho: a) 2 21 3 48 − + = x b) 6 (2 3)