0. Tài liệu sách giáo khoa cơ bản

❤️Bảng tuần hoàn hóa học : link

    
1. Lớp học online


Lớp 7 NSG 246 Lúc 17h30 - 19h00 : My, Hân, Linh, M.Nguyên, M.Anh, ...
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập  - 😁 Nộp bài 
Lớp 7 Việt Úc 246 Lúc 19h00 20h30 : Minh Tâm , T Minh, Phúc Minh
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập   😁 Nộp bài 

Lớp 7 ĐTLý 246 Lúc 21h00 22h15 : Khang - Hiếu - Minh  
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập      😁 Nộp bài 
                                                                        
                                                            


Lớp 7 NSG 357 Lúc 17h30 - 19h00 : An, Minh, Đại, Khôi, Nam, Tùng, Quân Bảo
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập    - 😁 Nộp bài 

Lớp 7 NSG 357 Lúc 19h00 20h30 : Bảo + Khang + Chấn Hưng
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập  - 😁 Nộp bài 


4. Hướng dẫn