Download
 https://drive.google.com/file/d/1baBr3Q0v1AQSmVN4dbHQB695zEBJj9Z_/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng 

   Giải nén , và chạy file index.html
   Và xây tháp thủ thành

Giao diện game