Download
   https://drive.google.com/file/d/1jo9R9JzG91bLhqKqcyTHFnREgxuXblO6/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng 

   Giải nén , và chạy file index.html
   Và khám phá ngôi làng pokemon

Giao diện game