Hydrogen

1) Tính chất hidrogen
a. Tác dụng với oxi

   Hidro cháy mạnh, trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ

         2H2 + O2 → 2H2O
    Hỗn hợp sẽ gây nổ nếu trộn hidro và oxi theo tỉ lệ thể tích 2:1

b. Tác dụng khử với một số oxit kim loại
     - Hiđro có tính khử, khử một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao

           H2   +   CuO    Cu   +   H2O
                  màu đen     màu đỏ           

      - H2 không tác dụng với các oxit: Na2O, K2O, BaO, CaO, MgO, Al2O3

2) Điều chế hidrogen
a. Trong phòng thí nghiệm
    - Axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm,…) (Phản ứng thế)
          Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2