Lý thuyết

  • Mục tiêu

Học viên có thể hiểu về khái niệm về mã nguồn mở.

  • Tổng quan

Mã nguồn mở là mã nguồn được công bố rộng rãi, công khai, cho phép mọi người tiếp tục phát triển phần mềm.

Một số phần mềm mã nguồn mở điển hình:

  • Hệ điều hành LINUX
  • Trình duyệt web Mozilla FireFox
  • Ứngdụng văn phòng Open Office

Phần mềm mã nguồn mở không có nghĩa là được sao chép, sửa chữa, sử dụng vào mục đích nào cũng được. Thường các phần mềm nguồn mở được công bố đi kèm điều kiện sử dụng là Điều kiện GPL - GNU General Public License 

Với những phần mềm này tác giả gốc giữ bản quyền phần mềm nhưng cho phép người dùng có một số quyền: tìm hiểu, phát triển, công bố, khai thác thương mại sản phẩm, …

Câu hỏi

Dựa theo nội dung của bài học, thì phần mềm nào sau đây là phần mềm mã nguồn mở ?
A. Hệ điều hành Linux
B. Microsoft SQL Server
C. Microsoft Office
D. Visual Studio