Lý thuyết

 • Mục tiêu

Học viên có thể hiểu về khái niệm về phần mềm mã nguồn đóng.

 • Tổng quan

Phần mềm mã nguồn đóng là phần mềm mà mã nguồn không được công bố. Muốn sử dụng, người dùng cần được sự cho phép của người giữ bản quyền phần mềm (những cá nhân hoặc tổ chức phát triển phần mềm đó)
Người sử dụng khi muốn sử dụng chúng thường phải trả phí (trừ một số phiên bản giản lược)

Ví dụ một vài phần mềm mã nguồn đóng như:

 • Hệ điều hành Microsoft Windows
 • Ứng dụng văn phòng Microsoft Office
   
 • Môi trường phát triển phần mềm Microsoft Visual Studio
 • Ưu điểm của phần mềm mã nguồn đóng

  • Cho phép che giấu và giữ độc quyền công nghệ, tăng cường bảo mật.
  • Thu lợi nhuận cho nhà phát triển, từ đó họ có thể tiếp tục đầu tư cho công nghệ và hoàn thiện phần mềm

Câu hỏi

Dựa theo nội dung bài học, thì phần mềm mã nguồn đóng là gì ?
A. Là phần mềm mà mã nguồn được công bố
B. Là phần mềm mà mã nguồn không được công bố