Lý thuyết

Ngoài việc sử dụng phương thức Console.WriteLine() để hiển thị ra màn hình thông tin dưới dạng các ký tự thì bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh này để hiển thị ra màn hình giá trị của các phép tính như phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia giống như chương trình sau:

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine(8 + 4);
      Console.WriteLine(8 - 4);
      Console.WriteLine(8 * 4);
      Console.WriteLine(8 / 4);
    }
  }
}

Kết quả khi chạy chương trình:

12
4
32
2

Lý thuyết

Để hiển thị ra màn hình 125 + 206 = bạn có thể làm như sau:

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("125 + 206 = " + 125 + 206);
    }
  }
}

Thì chương trình sẽ hiển thị ra:

125 + 206 = 125206