Lý thuyết

Với mỗi lần gọi tới phương thức Console.WriteLine() thì màn hình sẽ hiển thị ra thông tin trên một dòng, ví dụ:

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Line1");
      Console.WriteLine("Line2");
    }
  }
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Line1
Line2

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng ký tự \n để hiển thị thông tin trên nhiều dòng. Ví dụ:

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Line1\nLine2\nLine3");
    }
  }
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Line1
Line2
Line3