Lý thuyết

Hiển thị ra màn hình dòng chữ Hello, World! là một trong những chương trình cơ bản nhất khi bạn bắt đầu làm quen với một ngôn ngữ lập trình. Trong C# để hiển thị ra màn hình một dòng chữ nào đó bạn có thể sử dụng phương thức Console.WriteLine(). Ví dụ để hiển thị ra màn hình dòng chữ "Hello C#" bạn có thể làm như sau:

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Hello C#");
    }
  }
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Hello C#

Lưu ý: nếu bạn dùng Visual studio để code C# thì bạn hãy dùng tổ hợp phím CTRL + F5 thay vì F5 để chạy.

Nếu bạn là người mới bắt đầu thì trong đoạn code trên có khá nhiều câu lệnh mà bạn không biết như using System;namespace HelloWorldclass Program và static void Main(string[] args) nhưng bạn đừng quan tâm tới các câu lệnh này vội, hãy coi như những câu lệnh này là bắt buộc đối với 1 chương trình C#.