Lý thuyết

Comment hay còn gọi là chú thích được dùng để giải thích các dòng code, giúp cho người đọc hay chính người viết code sau này hiểu được source code dễ dàng hơn. Các ký tự và đoạn code bên trong comment sẽ được chương trình bỏ qua khi biên dịch.

Trong C# có 2 loại comment là comment trên một dòng và comment trên nhiều dòng.

Comment trên một dòng sẽ được bắt đầu với //. Ví dụ đơn giản về comment một dòng:

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      // Sử dụng phương thức Console.WriteLine() để hiển thị ra Hello, World!
      Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
  }
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Hello World!

Bạn cũng có thể đặt comment ngay sau câu lệnh:

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Hello, World!"); // Sử dụng phương thức Console.WriteLine() để hiển thị ra Hello, World!
    }
  }
}

Comment trên nhiều dòng trong C# sẽ bắt đầu bằng dấu /* và kết thúc bằng dấu */. Ví dụ:

/*
Chương trình C# hiển thị ra màn hình dòng chữ Hello, World!
sử dụng phương thức Console.WriteLine()
*/

using System;

namespace HelloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
  }
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Hello World!