Nối các hình giống nhau mà nét nối ko đc đè lên nhau