Phép cộng

Nhập hai số:

Tổng của 2 và 3 là: 5


Phép trừ

Nhập hai số:

Hiệu của 2 và 3 là: -1


Phép nhân

Nhập hai số:

Tích của 2 và 3 là: 6


Phép chia

Nhập hai số:

Thương của 2 và 3 là: 0.6666666666666666


Tính lũy thừa

Nhập cơ số:

Nhập số mũ:

2 lũy thừa 3 là: 8