1.4. Nhân chia hai số - Toán tử - Bài tập Javascript

 
1. Thiết kế giao diện như hình dưới
2.  Nhập số vào 2 ô textbox
     Nhấn nút Multiply thì hiện ra kết quả phép nhân

3. Tương tự cho phép chiaNhận xét