C# Solution - Proper way to rename solution (and directories) in Visual Studio

 
0. Nếu bạn khi chạy project C# mà bị báo lỗi:

System.IO.FileNotFoundException: 'Could not find file 'F:\work\VN_V4\2 Producer\source\20210907c\WebApplication1\WebApplication1\bin\netcoreapp3.1\WebApplication1.xml'.'

Nghĩa là bạn đã đôi tên Solution, Project hoặc thư mục C#. Nhưng chưa làm đúng cách

Hãy xem cách làm đúng ở bên dưới


1. Tên Solution, Project ban đầu

2. Sau khi đổi
3. Đóng, tắt Visual Studio, nhớ lưu lại trước khi tắt
    Mở thư mục của Project ra4. Đổi tên thư mục của Project
    Nhấn phải chuột vào file Solution .sln và mở nó bằng notepad
5. File .sln vẫn chưa cập nhật folder của project mà mình đã thay đổi6. Sửa lại folder của project cho đúng, và lưu lại7. Mở lại Solution bằng visual studio
    Nhấn phải chuột vào Project , chọn Properties

8. Chọn tab Build ở bên trái
    tìm tới đòng XML document file và sửa lại đường đẫn xml

Nếu bạn làm ko đủ và đúng các bước trên thì vẫn bị báo lỗi nhé 

Nhận xét