Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên nắm được những lợi ích và hạn chế khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây.

Những lợi ích khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Điện toán đám mây đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích đáng kể về nhiều mặt, giúp cho những vấn đề có thể rất phức tạp trở nên dễ dàng hơn. Những lợi ích này bao gồm:

  • Tiết kiệm chi phí.
  • Khả năng mở rộng, thuận tiện khi bảo trì hệ thống.
  • Tính linh hoạt khi sử dụng thông tin.

Những hạn chế khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Bên cạnh những lợi ích, công nghệ điện toán đám mây cũng có những hạn chế sau:

  • Sự phụ thuộc vào internet và nhà cung cấp, nghĩa là bạn bắt buộc phải sử dụng internet để tương tác và sử dụng dịch vụ của công nghệ điện toán đám mây. Đối với nhà cung cấp, 2 bên cầm đảm bảo kết nối yêu cầu, nhà cung cấp phải đáp ứng những yêu cầu về công nghệ, chính sách hợp đồng và chính sách bảo mật.
  • Sự tấn công vào dữ liệu cũng như có khả năng gây lỗi diện rộng.
  • Phụ thuộc và năng lực cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Việc cạnh tranh này khiến cho sự thay đổi nhà cung cấp trở nên khó khăn. Việc chuẩn hóa dữ liệu cũng cần được xem xét.

Câu hỏi

Điều nào sau đây đối với dịch vụ điện toán đám mây được xem là hạn chế?

A. Sự phụ thuộc vào mạng internet.

B. Gây lỗi diện rộng khi bị tấn công.

C. Sự cạnh tranh giữ các nhà cung cấp dịch vụ khiến việc thay đổi nhà cung cấp trở nên khó khăn.

D. Cả A, B và C đều đúng