Lý thuyết

Mục tiêu
Học viên biết các hình thức dịch vụ điện toán đám mây và lợi ích mà chúng đem lại.

Các hình thức dịch vụ


Các hình thức dịch vụ và lợi ích được mô tả rõ ràng như bảng dưới đây.

Câu hỏi

Có mấy hình thức dịch vụ điện toán đám mây?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4