1.2. Component - Là các đối tượng (nhân vật) trong trò chơi


Nhận xét