Bạn có thể kiểm tra phiên bản cập nhật iOS và iPadOS bằng cách: Truy cập Cài đặt > Chọn Cài đặt chung > Xem mục Cập nhật phần mềm và chọn Tải về và cài đặt nếu có bản cập nhật mới của iPhone hoặc iPad.